Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Dbajmy o środowisko

Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko

„Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko”

 • logo
 • logo NFOŚiGW

Działania  Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN) realizowane są w ramach Przedsięwzięcia, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2025 r. Polegają na realizacji działań edukacyjnych nt. ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą, ochrony zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania wodą, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, promocji postaw prośrodowiskowych, podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska, propagowania kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia, popularyzacji rolnictwa ekologicznego i upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej.

Działania realizowane są poprzez organizację: warsztatów, konferencji, happeningów, konkursów, wydanie wydawnictw edukacyjnych oraz poprzez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach. Główną grupą docelową – odbiorcami działań edukacyjnych jest społeczność lokalna tj. dzieci, młodzież, dorośli – mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ze względu na charakter i zakres działań odbiorcami są również mieszkańcy województwa podlaskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 137.780,00 zł.
Kwota dotacji wynosi 124.002,00 zł, na którą składają się:
- środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnione dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 104.002,00 zł,
- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł, 
stanowiące łącznie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 • data: 2023-07-01

Zapraszamy do udziału w Konkursie Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz w Happeningu „Biebrzańskie Sianokosy”

Biebrzański Park Narodowy w dniu 9 września 2023 r. organizuje Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, które odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki (gmina Trzcianne, województwo podlaskie). Początek wydarzenia godz.10.00.

Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk utrzymuje bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy – ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W trakcie Mistrzostw chcielibyśmy przywrócić atmosferę zabawy i swoistej rywalizacji pomiędzy kosiarzami, wzbogacając ją o elementy edukacji ekologicznej i prawdziwej rywalizacji sportowej. „Biebrzańskie Sianokosy” mają uświadamiać konieczność koszenia w sposób przyjazny przyrodzie terenów, które bez pomocy człowieka straciłyby swoje cenne walory przyrodnicze.

Dodatkową atrakcją będzie happening edukacyjny pn. „Biebrzańskie Sianokosy” oraz stoiska edukacyjno-promocyjne instytycji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz wspierających organizację rolnictwa.

Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz Happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego „Z myślą o przyszłość – chrońmy i dbajmy o środowisko”  w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

 • data: 2023-08-02
 • Plakat promujący Biebrzańskie Sianokosy
  Plakat promujący Biebrzańskie Sianokosy
 • Program Biebrzańskich Sianokosów
  Program Biebrzańskich Sianokosów

Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz Happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku

 • Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie...
 • Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie...