Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Przygotowanie planu ochrony

 • logo projektu teledetekcja

Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Parku Narodowy rozpoczął realizację projektu POIS.02.04.00-00-0025/17 pn. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacji ekologicznej, podtypu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 137 177,00 zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% (10 316 600,45 zł), zaś pozostałe 15% (1 820 576,55 zł) jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 286/2017/Wn-10/OP-IN-YS/D. Zakończenie projektu planowane jest na 31.03.2021 r.

Celem projektu jest przygotowany wysokiej jakości projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, stanowiący narzędzie do skutecznej ochrony jego przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. W ramach przygotowywania planu przeprowadzona zostanie diagnoza stanu zasobów, tworów i składników przyrody, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego parku na podstawie wyników inwentaryzacji prowadzonych w ramach projektu oraz danych już istniejących, zidentyfikowane strategiczne i operacyjne cele ochrony przyrody parku, istniejące i potencjalne zagrożenia osiągnięcia celów, przygotowana koncepcja ochrony parku oraz zaplanowane zadania ochronne niezbędne do osiągnięcia zidentyfikowanych celów. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z interesariuszami zarówno na etapie przygotowywania planu oraz przygotowanego projektu dokumentu, działania informacyjno-promocyjne, ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do gromadzenia danych wytworzonych podczas realizacji projektu i zarządzania projektem.

W ramach przedsięwzięcia powstanie 13 operatów planu wraz bazą danych GIS funkcjonującą w środowisku serwerowym, gromadząca już istniejące dane o parku i pozyskane w ramach realizacji projektu, synteza planu oraz projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przygotowanie planu ochrony park zamierza powierzyć wykonawcy/wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w ramach 3 procedur przetargowych:

 1. wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za pozyskanie danych teledetekcyjnych i przygotowania ortofotomapy oraz modeli terenu i pokrycia terenu (NMT, NMPT, ZNMPT); 
 2. wyłonienia Wykonawcy operatu ochrony ekosystemów leśnych;
 3. wyłonienia Wykonawcy pozostałej części przedsięwzięcia. 

Aktualnie park przygotowuje dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy/wykonawców planu. Ogłoszenie przetargów i wyłonienie Wykonawców projektu planu planuje przeprowadzić w I kwartale 2018 r. 

 • autor: Karolina Tarka, data: 2017-12-08

Aneks do Umowy

W dniu 05.05.2020 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0025/17 oraz w dniu 16.02.2021 r. do umowy dofinansowanie w formie dotacji nr 286/2017-Wn-10/OP-IN-YS/D, wydłużające czas realizacji projektu „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”  do dnia 30.11.2023 r. i zwiększające kwotę dofinansowania projektu.

Aktualnie całkowita wartość projektu wynosi 20 302 440,00 zł, z czego 85% (17 257 074,00 zł) pochodzi ze środków unijnych - Funduszu Spójności, a 15% (3 045 365,99 zł) ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • autor: Helena Bartoszuk, data: 2021-02-19

Strona www poświęcona projektowi

Informujemy, że powstała strona poświęcona projektowi „Przygotowanie Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, na której będą pojawiały się na bieżąco informacji dot. realizacji projektu. Zapraszamy na stronę: https://planochronybbpn.pl

 • autor: Karolina Tarka, data: 2021-07-05

Zawiadomienie

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie zgodny z zakresem określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. W ramach projektu, w oparciu o wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji i monitoringów ekosystemów, gatunków i ich siedlisk, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego BbPN, diagnozę stanu ich ochrony, zidentyfikowane zagrożenia i cele ochrony, będzie przygotowana strategia ochrony dla parku oraz zaplanowane działania w celu ochrony zasobów i walorów parku na 20 lat.

W trakcie przygotowywania projektu planu ochrony BbPN zorganizowanych będzie szereg spotkań konsultacyjnych z interesariuszami planu. Informacje o terminach i miejscach spotkań z interesariuszami można znaleźć na stronie internetowej projektu https://planochronybbpn.pl oraz w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, w godzinach od 7.30 – 15.30. Pod wskazanymi adresami można będzie również zapoznać się z powstającą dokumentacją planu ochrony.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać wnioski i uwagi do przygotowywanego projektu planu na każdym etapie jego realizacji. Uwagi i wnioski można składać w formie ustnej w trakcie spotkań z interesariuszami lub w formie pisemnej: za pośrednictwem strony https://planochronybbpn.pl lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@biebrza.org.pl, lub na adres Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz). Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przygotowany projekt planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego będzie udostępniony do konsultacji społecznych. Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. dokumentu oraz o sposobie składania uwag i wniosków zostanie podana odrębnym zawiadomieniem.

Pełna treść zawiadomienia dostępna do pobrania poniżej

 • data: 2021-07-22

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

W związku z realizowanymi przez Biebrzański Park Narodowy projektami: 

 1. "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"
 2. "Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"

współfinansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 • data: 2021-11-19