Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy nd 20.10, godz 16:30

18°C odczuwalna24°C
997 hPa
0 km/h
77%
0 mm
Nawigacja:

Treść

Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo - pierwokupy

Jesteśmy największym Polskim Parkiem Narodowym, Jego specyfiką jest duży udział własności prywatnej w ogólnej powierzchni, który wynosił na koniec 2018 roku 36%. Statystycznie na 10 ha gruntów prywatnych w Polskich Parkach Narodowych, aż 6 ha jest w Biebrzańskim PN. Wykup działek na rzecz Skarbu Państwa pozwala na przejęcie ich w użytkowanie wieczyste przez Biebrzański Park Narodowy, w celu zwiększenia powierzchni ochrony ścisłej lub czynnej, a przede wszystkim na ochronę siedlisk lęgowych i żerowisk zagrożonych czy ginących gatunków ptaków oraz siedlisk Natura 2000.

Od 2013 Biebrzański Park Narodowy korzysta z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) pt. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Celem programu jest powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Dofinansowanie jest przeznaczone na nabycie nieruchomości/praw do nieruchomości, w ramach wykonania prawa pierwokupu lub zakupu gruntów o szczególnych walorach przyrodniczych, a także gruntów gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu, w tym nieruchomości zabudowanych, pod warunkiem, że budynki i budowle zostaną przeznaczone do rozbiórki lub wykorzystane do celów statutowych parku narodowego. Dzięki dotacjom w latach 2013 - 2019 Biebrzański Park Narodowy powiększył swój stan posiadania o ponad 1.500 ha gruntów. W poniższej tabeli przedstawiam dane dotyczące tych wykupów w poszczególnych latach.

Rok

Liczba

umów

Ilość gruntów kupionych w ha

Kwota dotacji z NFOŚiGW w zł

2013

7

157,95

858.999

2014

15

552,85

3.218.654

2015

23

298,48

1.979.505

2016

16

181,08

1.454.489

2017

16

113,98

923.496

2018

13

172,29

1.485.872

2019

6

49,40

426.485

Razem

96

1526,03

10.347.500

Dlaczego w ostatnich latach kupujemy na rzecz Parku tak „dużo” gruntów prywatnych?”. Określenie „dużo” w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego oznacza w zasadzie „nie dużo”. W naszym „Budżecie zadaniowym” zaplanowaliśmy, że z każdym rokiem ten udział będzie wzrastał od 0,5% do 1% (chyba nie dużo), co oznacza, że rocznie powinniśmy kupować na rzecz Skarbu Państwa od 300 do 600 ha – i to jest dużo biorąc pod uwagę, że powierzchnia naszego najmniejszego Ojcowskiego Parku Narodowego to tylko 2.146 ha.

Jeżeli sięgniemy do rocznika GUS „Ochrona Środowiska 2015”, zauważymy, że prawie 60% gruntów prywatnych i innych, znajdujących się w polskich parkach narodowych, jest w Biebrzańskim Parku Narodowym. To oznacza, że na 10 ha gruntów prywatnych i innych niż we władaniu parków narodowych, aż 6 ha było w BbPN. I tych gruntów innej własności w BbPN było na koniec 2018 roku, aż 39,7% w tym własności prywatnej 21.536 ha (36,36%).

Powiększając zasób gruntów Skarbu Państwa i przejmując je w użytkowanie wieczyste mamy na uwadze przede wszystkim względy przyrodnicze:

- aby chronić przyrodę bezkonfliktowo i powiększyć obszary ochrony ścisłej lub czynnej,

- aby realizować zadania ochrony czynnej m.in. chronić Park zarastaniem!

- aby wyeliminować działania w Parku, które są niezgodne z celami ochrony przyrody (np. zmiany stosunków wodnych, zasypywania doliny odpadami budowlanym, lokalizacji zabudowy letniskowej, ustawiania reklam, pozyskiwania torfu i innych zakazów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, które to zakazy nie dotyczą obszarów objętych ochroną krajobrazową (czyli prywatnych) w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego”,

- aby móc lokalizować infrastrukturę edukacyjną, turystyczną i przeciwpożarową,

- aby bezkonfliktowo prowadzić monitoring i badania naukowe oraz lokalizować urządzenia pomiarowe: wodowskazy, piezometry, stacje meteorologiczne itp.,

- aby wyeliminować konflikty na tle odszkodowań zarówno za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w parku narodowym oraz strefie ochronnej zwierząt łownych, które są pokrywane ze środków parku narodowego,

- aby wyeliminować konflikty na tle odszkodowań za ograniczenia w użytkowaniu gruntów w wypadku renaturyzacji lub rewitalizacji stosunków wodnych,

- aby ograniczyć płoszenie lub niepokojenie zwierząt na skutek nielegalnego przebywania i przemieszczania się ludzi, w miejscach występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, grzybów i zwierząt, zagrażające trwałości ich występowania,

- aby zapewnić ochronę rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrody, w tym będących przedmiotami ochrony Natura 2000, poprzez podejmowanie działań zgodnych z „Zadaniami ochronnym” lub Planem Ochrony,

- aby móc kanalizować ruch turystyczny, organizować wstęp do parku i umożliwiać korzystanie z jego walorów zgodnie z celami dla których park został utworzony.

Reasumując należy stwierdzić, że wykup gruntów prywatnych na rzecz Skarbu Państwa jest jednym ze sposobów ochrony uwzględnionym w zadaniach ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego na lata 2018 – 2020 i lata następne.

  • autor: Andrzej Grygoruk

Mapa własności

  • Mapa własności

Aktualności:

Relacja z 70. Wszechnicy Biebrzańskiej

Zamknięcie wieży widokowej przy Kanale Rudzkim

Polska Zobacz Więcej - Weekend Za Pół Ceny - 22-24.XI.2019 r.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Geoportal Biebrzańskiego PN
  • Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.